Pravilnik o izvajanju videonadzora podjetja v poslovni enoti

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema direktor podjetja: Gostišče Krivograd, Zarja Krivograd s.p. naslednji

PRAVILNIK

o izvajanju videonadzora podjetja v poslovni enoti

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

  Ta pravilnik ureja način uporabe video-nadzornega sistema, snemanja, hranjenja in ravnanja s posnetki ter nadzor nad uporabo le-teh.

  II.     NAMEN IN UVEDBA VIDEONADZORA

  2. člen

   Video-nadzorni sistem je postavljen z namenom, da se z njegovo pomočjo zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja, s katerim na varovanem območju na naslovu: Gostišče Krivograd, Poljana 10a, 2391 Prevalje

   Videonadzor se izvaja na navedenih območjih:

   – Vhod, zadnji vhod,

   – Parkirišča, ploščad za naklad/

   – Vhod, blagajna

   3. člen

   Direktorica imenuje pooblaščeno osebo, pristojno za delo z video-nadzornim sistemom in za obdelavo osebnih podatkov pridobljenih z video-nadzornim sistemom.

   Pooblaščena oseba mora biti za upravljanje in uporabo sistema ustrezno usposobljena. Z napravami mora ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.

   4. člen

   Delovna postaja video-nadzornega sistema, preko katerih se izvaja vpogled v videonadzor iz drugega člena tega pravilnika, se nahaja na sedežu podjetja. Nameščena je tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.

   5. člen

   Dostop do nastanitev video-nadzornega sistema je varovan z kodo, preko katere lahko dostopa samo lastnik podjetja in pooblaščena oseba.

   Po vseh posegih v video-nadzorni sistem je potrebno upoštevati določila 6. člena tega pravilnika.

   6. člen

   O posegih v video-nadzorni sistem se vodi poseben elektronski dnevnik, kamor se vpisujejo:

   • sprememba nastavitev,
   • okvare in tehnične težave pri delovanju,
   • ostale servisne posege,
   • kdo je izvedel poseg in
   • kdaj je bil poseg izveden.

   Dnevnik vodi pooblaščena oseba, ki je bila določena s strani lastnika podjetja.

   III.   IZVAJANJE VIDEONADZORA

   7. člen

   O uvedbi videonadzora morajo biti zaposleni delavci pisno obveščeni. Za obveščanje delavcev in za izdajo sklepa o uvedbi videonadzora je pristojna direktorica.

   Pisno obvestilo, vsebuje pojasnilo o tem kaj se snema in s kakšnim namenom.

   8. člen

   O izvajanju videonadzora morajo biti obveščeni tudi obiskovalci varovanega območja. Za obveščanje le-teh se obvestila namesti v skladu s 74. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov.

   9. člen

   Obvestilo mora biti nameščeno na vidnem mestu in mora vsebovati:

   • informacijo, da se izvaja videonadzor,
   • naziv osebe javnega ali zasebnega prava, ki ga izvaja,
   • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video-nadzornega sistema.

   10. člen

    Za evidenco izvajanja videonadzora se v podjetju Gostišče Krivograd, Zarja Krivograd s.p. vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov.

    Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:

    • slikovni posnetek oseb,
    • kraj posnetka,
    • datum posnetka,
    • čas posnetka.

    11. člen

     Posnetki, ki se pridobijo z video-nadzornim sistemom, imajo oznako poslovna skrivnost in se obdelujejo skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in tem pravilnikom.

     Videoposnetke posameznik lahko spremlja v delovnem času med 08:00 in 15:00 uro na ekranu pooblaščenca, brez vpogleda v arhivsko bazo.

     12. člen

      Podjetje Gostišče Krivograd, Zarja Krivograd s.p. vodi evidenco, iz katere je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni video-nadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani (izdelana kopija) in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov (5 let).

      13. člen

       Posnetki se, če ni znanih posebnosti, avtomatsko brišejo, najkasneje 30 dni od dneva nastanka in se ne hranijo.

       Če snemalna naprava ne omogoča teh zahtev, odgovorna oseba odredi ustrezno tehnično rešitev, in sicer zmanjšanje kvalitete posnetkov (število slik na sekundo) ali krajši čas hrambe posnetkov, skladno s tehničnimi zmožnostmi snemalne naprave.

       14. člen

        Dostop do arhiva videoposnetkov in pravico pregledovanja videoposnetkov imata samo direktor in pooblaščena oseba, ki jo direktor pooblasti za upravljanje s podatki pridobljenimi z video-nadzornim sistemom.

        15. člen

         Za odločanje o upravičenosti vpogleda drugih oseb ter za posredovanje in shranjevanja posnetkov na prenosne medije sta pristojna direktor in pooblaščena oseba.

         Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar direktor ali pooblaščena oseba ugotovi, da je potrebno posnetek izrednega dogodka shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku.

         Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v ognjevarni omari v varovanem prostoru, skladno z določili Pravilnika o postopkih zavarovanju osebnih podatkov.

         O vseh izdelanih posnetkih se vodi evidenca o ravnanju z osebnimi podatki, ki vsebuje naslednje podatke:

         • datum in čas posnetka,
         • številka kamere,
         • kratka vsebina,
         • lokacija hrambe posnetka,
         • datum brisanja ali uničenja posnetka ter
         • kdo je odredil in izvedel presnemavanje.

         16. člen

          Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je potrebno o tem obvestiti policijo. Na zahtevo policije ali drugih za to pristojnih služb se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

          Oddaja kopije se evidentira v evidenco o ravnanju z osebnimi podatki.

          IV.   TEHNIČNE ZAHTEVE SISTEMA

          17. člen

           Zunanji izvajalec, s katerim podjetje Gostišče Krivograd, Zarja Krivograd s.p. podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju, zagotavlja izvajanje videonadzora in vzdrževanje strojne in programske video-nadzorne opreme ob upoštevanju določil tega pravilnika in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.

           Video-nadzorni sistem mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:

           • dostop do nastavitev sistema je možen samo preko osebne PIN kode,
           • revizijska sled omogoča sledljivost uporabe (vpogled, pregled, presnemavanje, brisanje) posnetkov po naslednjih parametrih: kdo je vstopil v video-nadzorni sistem, kdaj je vstopil, katere posnetke je uporabljal (številka kamere, čas posnetka od – do),
           • zagotovljeno je samodejno brisanje starih posnetkov glede na opredeljeno dobo hranjenja posnetkov,
           • onemogočen je prenos posnetkov preko računalniškega omrežja (razen do sedeža zunanjega izvajalca in/ali pooblaščenega delavca na oddaljeni lokaciji),
           • prenos posnetkov na prenosni medij je omočen samo pooblaščenemu delavcu.

           V.     IZVAJANJE NADZORA

           18. člen

            Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja direktorica podjetja Gostišče Krivograd, Zarja Krivograd s.p..

            VI.   PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

            19. člen

             Ta pravilnik začne veljati z dnem podpisa.

             Poljana, dne 21. 6. 2024

               Direktorica: Zarja Krivograd

             Priloge (shranjene na sedežu podjetja):

             • Priloga št. 1: Imenovanje pooblaščene osebe za delo z video-nadzornim sistemom
             • Priloga št. 2: Dnevnik evidenc vpogledov v video-nadzorni sistem – elektronski
             • Priloga št. 3: Pregledovanje in posredovanje posnetkov videonadzora – elektronski
             • Priloga št. 4: Evidenca posegov v strojno in programsko opremo